Házirend

Nyírturai Móra Ferenc ÁMK

Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

HÁZIREND

 

TARTALOMJEGYZÉK

1.Az óvoda általános adatai

2.A Házirend hatálya

3.Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát

4.A gyermekek jogaik az óvodában

5.A gyermekek kötelességei

6.Egyéb jogszabályok

7.A szülő joga és kötelessége

8.A család és az óvoda kapcsolattartása, az együttműködés lehetőségei

9.Egyéb biztonságot garantáló szabályok

10.Pedagógiai munka az óvodában

 

Melléklet

1.sz. Melléklet  Az óvoda napirendje

 

1. AZ ÓVODA ÁLTALÁNOS ADATAI

Nyírturai Móra Ferenc Általános Művelődési Központ

 

Az intézmény székhelye: Nyírturai Móra Ferenc ÁMK Óvodája

                                           4532 Nyírtura Arany János út 16.                             

Az intézmény tagóvodája:Nyírturai Móra Ferenc ÁMK Sényői Tagóvodája 

                                             4533 Sényő, Kossuth u. 20/

 

2.  A HÁZIREND HATÁLYA

·         Ez a házirend intézményünkbe járó gyermekeknek, és szüleiknek és valamennyi intézmény használójának készült. Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében tartsák be.

·         A Házirend előírásai az óvodák teljes nyitva tartási ideje alatt szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a nevelési program alapján szerveznek az óvodák.

·         A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.

A Házirendre vonatkozó jogszabályok

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

·         5.§ A Házirend

·         20.§ Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

·         51.§ A gyermek mulasztásával kapcsolatos jogszabályok

1999.évi XLII. Törvény 4.§ (7) bekezdés a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának szabályairól

A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai:

A Házirend tervezetét az óvodapedagógusok, a szülők javaslatainak figyelembe vételével az óvodavezető készíti el. A tervezetet megvitatják az óvoda munkatársai ( óvodapedagógusok, a pedagógiai munkát segítő technikai dolgozók és a szülők közössége ). Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti: az óvoda vezetője, a nevelőtestület, szk.

A házirend módosításait a fent említett szabályok szerint kell minden nevelési év kezdetén végrehajtani.

Az óvoda működési rendje:

A nevelési év: szeptember 01–től augusztus 31–ig tart.

Oktatási év: szeptember 01–től június 15-ig tart.

Nyári életrend: június 15-től augusztus 31–ig tart. A nyári zárásról minden év február 15. – ig értesítjük a szülőket. Oktatás nélküli napok száma: 5 nap ( a KT. értelmében ) – melyről a szülőket legalább 1 héttel előtte értesítjük – ügyelet az igényeknek megfelelően. Decemberben, az iskola szünet idején az óvoda zárva tart.

Az óvoda napi nyitvatartása: reggel 7.oo órától 17.00 óráig.

Reggeli és délutáni ügyelet rendje: 7.00 órától 7.30 óráig, majd délután 16.00 – 17.00 óráig a csoportok összevontan működnek.

A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra – KT.24.§. ( 4 )

3. MIKOR VEHETI IGÉNYBE A GYERMEK AZ ÓVODÁT

Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje

·         az a gyermek, aki a 2. életévét betöltötte, jogosult az egységes bölcsődei óvodai ellátásra, az iskolaérettség eléréséig, max. 7 éves koráig.

·         Az óvodába csak az a gyermek vehető fel, aki egészséges és rendelkezik orvosi igazolással.

·         A gyermek abban az évben, amelyben 5. életévét betölti, legalább napi 4 órában köteles óvodába járni. Ha a gyermek a kötelező óvodai tartózkodás ideje alatt (5 éves kortól) 7 napnál többet mulaszt igazolatlanul, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.

4. A GYERMEKEK JOGAIK AZ ÓVODÁBAN (KT.10.§)

·         A nevelési év során biztosítjuk a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi nevelését, személyiségének kibontakoztatását, a fejlődését veszélyeztető helyzet, elhárítását, a sajátos nevelési igényű gyermek fejlődését segítő különleges ellátást.

·         A gyermek érdekeit, emberi méltóságát, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát tiszteletben tartjuk. Az óvodában a szülő sem bántalmazhatja a gyermekét, és más gyermekével kapcsolatban sem tanúsíthat fenyegető magatartást.

·         Képességének, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, részt vegyen képességének megfelelően felzárkóztatásban, ill. tehetséggondozásban, szükség esetén speciális pedagógiai szakszolgálattól segítséget kapjon fejlődéséhez,

·         A gyermekek nevelése és oktatása az óvoda nevelési programja alapján történik.

·         Az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, az óvodai napirendet életkorának megfelelően alakítsák ki. (1. sz. melléklet)

·         Rendszeres egészségügyi felügyeletben és egészségügyi ellátásban részesüljön.

5. A GYERMEK KÖTELESSÉGEI (KT.10.§)

Viselkedésével ne akadályozza a többi gyermek testi épségét, tevékenységét fejlődésükhöz való jogát. Az óvoda eszközeire, berendezéseire, mind az épületben, mind az udvaron vigyáznia kell!

5.1. Az óvodába járó gyermekek és szüleikre vonatkozó feladatok

            A gyermek ruházata az óvodában:

-  A szülő feladata, hogy a gyermek gondozottan, megfelelő ruházatban érkezzen az óvodába.  A gyermek ruhái legyenek jellel ellátva, így elkerülhetjük ezek elcserélését.

-  Fontos, hogy a szülő biztosítson gyermeke számára váltóruhát, váltócipőt, és tornafelszerelést. Ezek tárolása a gyermek zsákjában történik.

-  A gyermek személyes holmiját az öltözőben jellel, vagy névvel ellátott polcon helyezzék el.

-  Réteges öltözködést, öltöztetés jellemezze a gyermekek ruházatát, hogy módunkban álljon az időjárásnak megfelelően átöltöztetni őket.

Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz szükséges alapvető eszközöket, de örömmel fogadunk minden olyan eszközt, adományt, amit az óvónővel egyeztetnek.

5.2. A gyermekek étkeztetése az óvodában

-  A térítési díj befizetése minden hónapban az élelmezés vezetőnél lehetséges.

A  kérésére térítési díj kedvezményben részesülhet az a gyermek, aki

·         3 vagy többgyermekes családban él (50%)

·         tartósan beteg (50%)

·         rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (100%)

-  A rászoruló családok az Önkormányzat Szociális Irodáján igényelhetnek rendszeres gyermekvédelmi támogatást, amely határozat bemutatásával díjmentessé válik a gyermek.

-  Az óvodában biztosítjuk a napi háromszori kulturált, a gyermek tápértékének megfelelő étkezést. Szükség esetén biztosítjuk az átlagostól eltérő étkezést.

-  A gyermek hiányzását a szülőknek az adott napon 8.00 óráig jeleznie kell.

5.3. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat!

Az óvodába újonnan felvett gyermek óvodába lépése előtt a gyermek orvosának nyilatkozata, igazolása szükséges, hogy a közösségben tartózkodhasson. Minden esetben, betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét a közösségbe.

Fertőző betegség esetén a szülőknek bejelentési kötelezettsége van. Beteg, megfázott, még lábadozó gyermek a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehet óvodai közösségben! Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása!

-  Az óvodában gyógyszert nem adunk a gyermekeknek, kivéve asztmás gyermeknek (pipa használat).

- Az óvodában megbetegedett gyermeket elkülönítjük és azonnal értesítjük a szülőt a gyermek elviteléről. Ha a gyermek állapotát súlyosnak ítéljük meg, azonnal orvost, vagy mentőt hívunk. 

-  Baleset esetén azonnal elkülönítjük a gyermeket, gondoskodunk a fertőtlenítésről, orvost hívunk, ezzel egy időben értesítjük a szülőt.

-  A védőnő által végzett tisztasági vizsgálat során tapasztaltak megszüntetésében a mindenkor érvényben lévő jogszabályi – és hatósági intézkedések szerint járunk el. pl.: tetű esetén. Ebben a szülő fokozott felelősségére és kötelezettségére építünk. Hajtetű észlelése estén a szülő köteles gyermekének haját megfelelően lekezelni, ezt követően igazolással hozhatja az óvodába.

 

6. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK

-  A csoportszobába a szülő az ajtóig kísérje gyermekét, minden esetben személyesen adja át az óvónőnek. A hozzátartozó csak a legszükségesebb ideig tartózkodjon az óvodában, indokolatlanul ne akadályozza a csoportban dolgozó óvónőt a munkájában.

-  Az óvoda környezetének, rendjének, tisztaságának megóvása közös feladatunk, ezért számítunk a szülők segítségére, példamutatására.

-  A gyermek saját játékát, alvásnál használt, megnyugtató eszközét behozhatja az óvodába, de ezekért felelősséget vállalni nem tudunk.

-  A gyermek ékszereket lehetőleg ne viseljen, mivel ezek miatt baleset érheti. Az értékekért felelősséget nem vállalunk!

-  Az óvoda területén, illetve 5 m – es körzetében - beleértve az udvart is - égő cigarettával tartózkodni, illetve ott dohányozni TILOS.

-  A hozzátartozó, ha megérkezett gyermekéért, kérjük ne tartózkodjon a kelleténél tovább az óvoda udvarán, mert a csoportot felügyelő óvónők nem tudják kellően átlátni a játszó gyermekek sokaságát. A gyermekek elvitelekor minden esetben szólni kell az óvónőnek!

-  Ha a gyermekért az óvoda zárásáig nem érkezik meg a szülő, abban az esetben telefonon értesítjük a hozzátartozókat, és érkezésükig a délutános dajka néni van vele az óvodában.

7. A SZÜLŐ JOGA ÉS KÖTELESSÉGE

7.1. A szülő joga

-  A szülő joga a szabad óvodaválasztás. A gyermekek felvételéről az óvodavezetője dönt.

-  A sajátos nevelési igényű gyermekek esetén felvételét meg kell, hogy előzze szakértői vizsgálat.

-  Az óvoda nem tagadhatja meg a gyermek felvételét az alábbi esetekben:

·         Ha a gyermek betöltötte a 2. életévét és hátrányos helyzetű.

·         Ha a gyermek a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény által jogosult a napközben ellátás igénybevételére.

·         Ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

-  A szülő joga, hogy megismerje a nevelési – oktatási intézmény SZMSZ-ét, Házirendjét, Pedagógiai programját, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.

-  Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről tájékoztatást kérjen, gyermeke neveléséhez segítséget, tanácsokat kapjon.

7.2. A szülő kötelessége

-  A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, óvodai nevelésben való részvételét, valamint tankötelezettségének segítését.

-  Rendszeres tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógussal, és részükre az együtt nevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.

-  Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.

-  Az óvoda részére a szükséges dokumentumokat kitöltse, az őt érintő, de gyermeke óvodai ellátásához nélkülözhetetlen dokumentumokat betekintésre átnyújtsa (szakértői vélemények, ingyenességi határozatok stb.), azok lejárati határidejét figyelemmel kísérje amennyiben továbbra is érintett, úgy gondoskodjon azok időbeli meghosszabbításáról, még az érvényesség lejárata előtt.

7.3. A szülők tájékoztatása

A szülőket az óvoda életéről, az óvoda munkatervéről, az aktuális feladatokról a csoportvezető óvónők szülői értekezleteken adnak tájékoztatást, melynek időpontjait hirdetőtáblán függesztjük ki az éves munkaterv alapján. Az intézményvezető a tanévnyitó szülői értekezleten ad tájékoztatást az új szülők számára.

8.A CSALÁD ÉS AZ ÓVODA KAPCSOLATTARTÁSA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

-  Annak érdekében, hogy a gyermeket a neki legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképp keressék fel a csoportvezető óvónőt, az óvoda vezetőjét, és velük közösen igyekezzenek megoldást találni. Kirándulások, rendezvények alkalmával építünk a szülők aktív támogatására.

-  Az óvoda dolgozóival közösen felelős abban, hogy a gyermek a magatartási szabályokat betartsa.

-  A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában megfelelő fórumokon aktív részvételre, ötletükkel segítsék elő a közös gondolkodást:

·         Szülői értekezletek

·         Nyílt napok, közös rendezvények

·         Óvodapedagógusokkal való rövid, esetenkénti megbeszélések

·         Fogadóóra (közösen egyezetett időben)

·         Az óvónővel vagy a vezetővel történő, esetenkénti megbeszélések (szükségnek megfelelően)

·         A faliújság közös használata is az információk átadását segíti (folyamatos)

-  A kellemes közösségi élethez hozzájárul a szülők önszerveződő, segítő együttműködése.

 

9. EGYÉB BIZTONSÁGOT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK

9.1.Az óvoda bejáratának nyitva tartása:

 6.00–17.00 óráig az óvoda nyitva tart, idegenek az óvoda épületében csak indokolt esetben tartózkodhatnak.

9.2.Bombariadó, tűzriadó

Vészhelyzetben a mindenkor óvodában tartózkodó vezető értesíti a rendőrséget, és közben utasítást ad az óvoda kiürítésére. Tel.: 107

A csoportok a menekülési irányban hagyják el az épületet. Tűzriadó esetén a tűz keletkezésétől függően a csoportszoba ajtaján, vagy ablakán történik a gyermekek kiürítése, közben az arra kijelölt személy értesíti a tűzoltóságot. Tel.: 105. A folyosón történő poroltókkal meg lehet indítani a tűz eloltását, a tűzriadó terv szerint kijelölt személyeknek.

10. PEDAGÓGIAI MUNKA AZ ÓVODÁBAN

Célunk olyan gyermekek nevelése, akik az élmény gazdag mindennapok megélésével vonzódnak a meséhez, zenéhez, és az alkotó tevékenységekhez. Nevelőmunkánk során a néphagyományokra, és a művészetek eszközeivel való tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt. A művészetek eszközeit az érzelmi nevelés szolgálatába állítjuk, megalapozva a szülőföldhöz és a társakhoz pozitív érzelmi kötődést.

A tevékenységeink keretét a hagyományőrzés adja:

·         Mihály-nap

·         Almaszedés

·         Adventi gyertyagyújtás

·         Mikulás

·         Karácsony

·         Farsang

·         Húsvét

·         Anyák napja

·         Évzáró – ballagás

·         Gyermeknap

Gyermekeinkkel sokat tartózkodunk szabadban, sétákat, kirándulásokat szervezünk, mely során megismerkedhetnek a szűkebb és tágabb környezetükkel. A környezettudatos magatartás, a környezetet szerető és a környezetért felelős életvitel formálása a művészetek eszközeivel. A komplex élmények nyújtása segíti a gyermeki személyiség egészére irányuló sokoldalú, harmonikus fejlődését.

Fejlesszük a gyermek gazdag érzelmi skálát, erősítjük a magasabb rendű érzelmek fejlődését.

Folyamatos napirendbe ágyazva biztosítjuk a gyermekek mozgásfejlesztését, egészséges életmódra nevelését.

Az óvodai nevelésünk befogadó központú, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.

A Házirend az óvodai faliújságon megtekinthető, valamint a nevelési év első szülői értekezletén a csoportokban felolvasásra kerül. A Házirend valamennyi intézmény használóra KÖTELEZŐ!

Mellékletek

1.sz. melléklet

AZ ÓVODA NAPIRENDJE

 

7.00 – 7.30

Gyülekezés, közös játék, együttes tevékenység a gyülekező csoportban.

 

 

Játék és szabadidős tevékenység a csoportszobában.

A szabad játék feltételeinek megteremtése.

Nevelés és fejlesztés, különböző élményszerzési lehetőségek biztosítása.

7.30-12.00

Mindennapos testnevelés tornateremben vagy a szabadban.

Tízóraihoz készülődés. Az étkezéssel kapcsolatos egészségügyi teendők elvégzése.

 

Tízórai, a kulturált étkezés lebonyolítása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elkezdett játék folytatása.

Tervszerű kötött, ill. tervszerű kötetlen tevékenységek (az óvodapedagógusok döntése alapján, tapasztalatszerzés).

Játékba integrált egyéni és mikro csoportos tevékenységek fejlesztése.

Környezetünkben megélt élmények, tapasztalatok feldolgozása, rendezése:

·         vers, mese

·         ének, ének - zene, énekes játék

·         rajzolás, mintázás, kézimunka

·         részképességek fejlesztése egyéni formában

A természet adta lehetőségek kihasználásával külső világ élményei, megfigyelések, séták, ill. udvari játék.

 

 

12.00 - 13.00

Az étkezéssel kapcsolatos egészségügyi szokások, és munkajellegű tevékenységek elvégzése.

Ebéd.

 

13.00 - 15.00

Testápolás, terem előkészítése a pihenéshez.

Mese

Pihenés egyéni szükségletnek megfelelően.

 

15.00 – 15.45

Ébredés.

Testápolás.

Uzsonna.

 

 

15.45– 17.00

Játék, vizuális tevékenységek kezdeményezése.

Az időjárástól függően a szabad levegőn való mozgás a szülők megérkezéséig.

 

Joomla templates by a4joomla