HIRDETMÉNY Bölcsődei beiratkozás 2023/2024-es nevelési évre

 

Nyírturai Móra Ferenc Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha, Közösségi ház és Könyvtár

4532 Nyírtura Arany János utca 16

Tel: 06/70 7013384

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

HIRDETMÉNY

 

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

A 2023/2024-as nevelési-gondozási évre

 

Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói, munkavégzésük, vagy munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Mini Bölcsődei beiratkozás időpontja: 2023. április 24-28. (hétfőtől - péntekig)

8.00-tól- 16.00-ig

A beiratkozáshoz szükséges a kitöltött „Jelentkezési lap”

(letölthető a csatolt mellékletből, vagy az intézményben igényelhető)

A jelentkezéskor bemutatandó dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • TAJ kártyája
 • Egészségügyi könyve
 • a gyermek és mindkét szülő lakcímkártyája

A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

 • a szülők munkaviszonyának igazolására, vagy az édesanyánál szándéknyilatkozat a munkába állásról
 • egyéb igazolások, amely a gyermek bölcsődei felvételét indokolja
 • tartósan beteg vagy ételallergiás gyereknél a szakorvosi vélemény másolata
 • a sajátos nevelési igényű gyermeknél a „Szakértői vélemény” másolata
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatának másolata

 

A felvételről az intézmény vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt.

 

 

 

Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek várólistára kerül.

Év közben történő jelentkezés esetén férőhely hiányban, a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek.

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a bölcsődei nevelési évben folyamatosan történik.

További felvilágosításért a bölcsődei jelentkezéssel kapcsolatban az Intézményvezetőhöz fordulhatnak.

Elérhetősége: 06-70/ 7013384

                       Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                      

                                                                        Szilágyiné Szalontai Erzsébet

                                                                                      Intézményvezető

 

Letölthető dokumentumok:

Bölcsődei felvétel iránti kérelem letölthető: .docx / .pdf

Szülői felügyeleti jog nyilatkozat letölthető: .docx / .pdf

 

HIRDETMÉNY Óvodai beiratkozás 2023/2024-es nevelési évre

 

Nyírturai Móra Ferenc Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha, Közösségi ház és Könyvtár

4532 Nyírtura Arany János utca 16

Tel: 06/70 7013384

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

2023/2024-es nevelési évre

 

Nyírtura Község Önkormányzata, az általa fenntartott Nyírturai Móra Ferenc ÓMKK Óvodájában a beiratkozás időpontját a 2023/2024-as nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg
  

Beiratkozás időpontja: 2023. április 24.(hétfő) április 28. (péntek)

8 órától 16 óráig.

 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négyórában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2023. augusztus.31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti,feltéve, hogy minden, Nyírtura községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).

A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan történik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel vagy átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetések óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)).

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

Körzethatár: Nyírtura Község közigazgatási területe

 

A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2023. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét az jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) , lakcímkártya
 • nem magyar állampolgár esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
 • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)     

 

Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lapokat, valamint a szükséges dokumentumokat a beiratkozásra hozzák magukkal!

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2023. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

 

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Nyírtura Község Jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

 

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és nyilatkozat- szülői felügyeleti jogról letölthető, a mellékletből.

Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot vagy a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot, akkor az óvodában munkanapokon 8-15 óra között személyesen is kérhető a nyomtatvány.

 

Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

 

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2023. szeptember 1.

Ezen a napon kerülnek  átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

 

További felvilágosításért az óvodai jelentkezéssel kapcsolatban az Intézményvezetőhöz fordulhatnak.

Elérhetősége: 06-70/ 7013384

                       Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                                                                         Szilágyiné Szalontai Erzsébet

                                                                                                      Intézményvezető

Mellékletek:

Óvodai felvételi kérelem letöltése: .docx / .pdf

Szülői felügyeleti jog nyilatkozat letöltése: .docx / .pdf

 

 

Nyírtura-Sényő Szociális Szolgáltató Központ Gondozó munkakör betöltésére szakképzett munkatársat keres

Nyírtura-Sényő Szociális Szolgáltató Központ

Gondozó

munkakör betöltésére szakképzett munkatársat keres.

Feladatok:

 • Idősek otthonában az ellátottak gondozási, ápolási feladatainak ellátása folyamatos munkarendben, 12 órás műszakokkal

Elvárások:

 • - szociális gondozó és ápoló vagy,
 • - demencia gondozó vagy,
 • - gerontológiai gondozó vagy,
 • - pszichiátriai gondozó vagy,
 • - szenvedélybeteg gondozó vagy,
 • - szociális szakgondozó vagy,
 • - szociális ápoló és gondozó vagy,
 • - szociális és rehabilitációs szakgondozó vagy,
 • - szociális és mentálhigiénés szakgondozó végzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Bentlakásos szociális otthonbon szerzett gondozói vagy ápolói, 1 éven túli munkatapasztalat

 

Amit kínálunk:

 • Közalkalmazotti bértábla szerinti alapbér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 • Szociális ágazati összevont pótlék (munkában eltöltött idő függvényében változó)
 • Munkahelyi pótlék
 • Műszakpótlék
 • Munkába járás költségének támogatása

 

Jogviszony jellege:

 • Közalkalmazotti jogviszony

 

Munkaviszony kezdete:

2023.03.01.


 

Munkavégzés helye:

Idősek Otthona

Sényő, Kossuth u.22.

Nyírtura, Rákóczi u.58.

 

Jelentkezni szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolatának megküldésével lehet az alábbi címen:

4533 Sényő, Kossuth u.22.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel.: +36 42 531 013

 

Tájékoztató iparűzési adó devizanemben fizetésről

Tisztelt nyírturai Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni.

A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető lesz.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyit a Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok felhasználásával. Erre az elszámolási számlára lesz lehetőségük az adózóknak 2023. január 1jétől euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.

A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. pontja szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3. § (4) bekezdés h) pontja alapján a számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettséget. A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet.

Az Ön önkormányzata részére megnyitott számla adatai:

 

Önkormányzat neve: Nyírtura Község Önkormányzata
Számla száma: 10044001-00001946-02120018
Számla IBAN száma: HU07 1004 4001 0000 1946 0212 0018

 

Kérjük, hogy a számla megnyitásáról, számáról és a devizában történő utalás lehetőségéről a helyben szokásos módon tájékoztassák az adózókat. Az adózók figyelmét fel kell hívni arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni. A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani, melyre az adózók figyelmét javasoljuk felhívni! Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

A megnyitásra került számla tételes forgalma az EFER befizetésekhez hasonlóan az ASP Adó szakrendszeren keresztül érhető majd el. A devizás tételek kimutatásához illetve az adószámlán történő megjelenítéséhez szükséges fejlesztések folyamatban vannak.

 

Budapest, 2022. december

Szociális tűzifa igénylés

Tisztelt nyírturai Lakosok!

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szociális tűzifa igénylési kérelmet a mai naptól a Nyírtura Község Önkormányzatánál lehet kérni.

 

Beadási határidő: 2023. január 31.

 

Csatolandó mellékletek:

- jövedelem igazolás ( a közös lakcímen élők részéről )

- jogosultságot igazoló egyéb irat

 

Családban élők esetén: 71.250 Ft/fő

Egyedül álló esetén: 85.500 Ft

 

Nyírtura, 2023.01.13.

E.ON hibabejelentés

TISZTELT LAKOSSÁG!

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ha az utcájukban nem ég a közvilágítási lámpatest, azt a problémát az E.ON Kft-hez szíveskedjenek bejelenteni az alábbi ingyenes telefonszámon, mely megtalálható a saját E.ON számlaértesítőn is, mint hibabejelentés.

 

E.ON Kft.

HIBABEJELENTÉS

06-80/210-310

 

Nyírtura Község Önkormányzata

Joomla templates by a4joomla