Katasztrófavédelmi értesítés

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

értesíti a lakosságot, hogy

 

2024. április 25-én (csütörtökön)  10.00-12.00 óra között

Nyírtura község külső védelmi terv komplex gyakorlata kerül végrehajtásra.

 

Ennek keretében az érintett utcákon számolni kell többek között a katasztrófavédelem, rendőrség és mentőszolgálat gépjárműveinek jelenlétével, gyakorlat keretében megvalósított lakosságvédelmi intézkedések végrehajtásával.

A Kat. tv. IV. fejezetének végrehajtását szolgáló, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló Korm. rendelet (R.) 24. § (1) bekezdése alapján a veszélyeztetett település súlyos balesetek elleni védekezési feladatainak gyakorlása céljából a fenti időpontban külső védelmi terv komplex gyakorlatát tartják.

 

A gyakorlat helyszíne: Biohungaricum Kft., Nyírtura, Újmajori u. 5.
Érintett utcák: Újmajori út, Táncsics Mihály utca

 

A gyakorlat célja: az üzemben bekövetkező súlyos ipari baleset következtében kialakuló helyzetben a veszélyeztető hatások kezelésére Nyírtura község jóváhagyott külső védelmi terv alkalmazásának begyakoroltatása a tervben szereplő szervezetek képviselőivel.

A gyakorlat során a külső védelmi tervben foglaltaknak megfelelően, a katasztrófa-elhárításban résztvevő szervek, szervezetek, hatóságok és egyéb közreműködők törzsfoglalkozás és helyszíni gyakorlat keretében végzik meghatározott feladataikat.

 

A gyakorlattal kapcsolatosan a lakosságnak teendője nincs!
A gyakorlattal együtt járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük, annak végrehajtása az Önök biztonságát szolgálja.

 

 


A teljes tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide!

Megújult a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola honlapja

Megújult a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola honlapja.

Az új holnap elérhető az nytmora.hu oldalon.

 

 

 

 

 

 

Eboltás - 2024

EBOLTÁS

 

Felhívjuk Tisztelt Nyírtura Község Lakosságának figyelmét, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására, az alábbi időpontokban, és helyeken kerül sor.

 

2024. április 20-án (szombaton) 8:00 - 12:00 óráig a Polgármesteri Hivatal udvarában.

Pótoltás: 2024. április 27-én (szombaton) 8:00 - 12:00 óráig a Polgármesteri Hivatal udvarában.

 

Oltási díj az oltás helyén: 5500 Ft/eb

Háznál történő oltás: 7500 Ft/eb

Kérjük az oltási kiskönyvet mindenki hozza magával!

 

Elvesztett oltási kiskönyv pótlásának díja: 2000 Ft.

 

Minden három hónapot betöltött eb oltása, féregtelenítése kötelező!

Az eb be nem oltása esetén bírság kerül kiszabásra!

Dr. Nagy István állatorvos telefonszáma:                         30/324-2995  

Háznál történő oltás esetén, kérjük időben jelezzék a fenti számon

                                          Dr. Nagy István  állatorvosnál!

ÓMKK főigazgató pályázat

Nyírtura Község Önkormányzata
a "Pedagógusok új életpályájáról szóló" 2023. évi LII. törvény (Púétv.) 37.§-a alapján
pályázatot hirdet a Nyírturai Móra Ferenc ÓMKK főigazgató munkakör betöltésére.


Munkáltató: Nyírtura Község Önkormányzata Képviselő-Testülete
Betöltendő munkakör: intézményvezető,
Vezetői megbízás: magasabb vezető, főigazgató


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra. Az intézményvezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének, a bölcsődés korú gyermekek ellátásának megszervezése, a közösségi színtér tevékenységének irányítása. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.


Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, jogállás: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2024.07.01-től 2029.06.30-ig szól.
A munkakör legkorábban 2024.07.01. napjától tölthető be.


Illetmény és kapcsolódó juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a Púétv. végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A munkavégzés helye:
4532-Nyírtura, Arany János utca 16.


Pályázati feltételek:
• Felsőfokú végzettség, Óvodapedagógus szakképzettség
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség;
• Legalább 4 év pedagógus munkakörben vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
• az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság ; büntetlen előélet;


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• nyírturai helyismeret, gazdálkodási-pénzügyi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz ; iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás;
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program; szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásának vállalásáról;
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
• amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.20. 12.00 óra
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikó Gábor polgármester nyújt, a +36-42-531-010 telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyírtura Község Önkormányzata, 4532-Nyírtura, Arany János utca 14. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „ÓMKK főigazgató pályázat”.
• Személyesen: Nyírtura Község Önkormányzata 4532-Nyírtura, Arany János utca 14.

A pályázat elbírálásának határideje 2024.06.20. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nyírtura Község önkormányzata honlapja és facebook oldala.


A pályázót Nyírtura Község Önkormányzata Képviselő-Testülete hallgatja meg és dönt. A pályázat indoklás nélkül bármikor visszavonható. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Választási hirdetmény

FELHÍVÁS
Tisztelt Választópolgárok!


A 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlamenti, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös
eljárásában tartott 2024. évi választások legfontosabb határideire, illetve eljárási
kérdéseire az alábbiakban hívom fel figyelmüket:


1. A Nemzeti Választási Iroda azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, értesítő megküldésével tájékoztatja 2024. április 19-ig a szavazóköri névjegyzékbe vételről. A Helyi Választási Iroda a továbbiakban (HVI) értesítő átadásával tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe felvételéről azt a választópolgárt, aki a fenti időpontot követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
2. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket 2024. április 4-től lehet benyújtani. A 2024. április 4. napja előtt benyújtott mozgóurna iránti kérelmeket 2024. április 4-én kell elbírálni.
3. A választási bizottság megbízott (delegált) tagjait legkésőbb 2024. május 31-én 16 óráig lehet bejelenteni.
4. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2024. május 24-én 16 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen.
5. Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől eltérő magyarországi településen kíván szavazni, a lakcíme szerinti illetékes HVI vezetőjéhez 2024. május 31-én 16 óráig nyújthatja be átjelentkezési kérelmét. Az átjelentkező állampolgár az átjelentkezésre vonatkozó kérelmét 2024. május 31-én 16 óráig módosíthatja, 2024. június 7-én 10 óráig visszavonhatja.
6. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán átjelentkezésre az a választópolgár jogosult, aki 2024. február 11-én és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett, és a tartózkodási helyének érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart.
7. A mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez levélben 2024. június 5-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2024. június 7-én 10 óráig, elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10 órát követően 2024. június 9-én 12 óráig lehet. Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz pedig a szavazás napján 12 óráig lehet a mozgóurna iránti kérelmeket benyújtani.
8. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2024. május 31-én 16 óráig kell megérkeznie ahhoz a HVI-hez, melynek névjegyzékében az állampolgár szerepel.
9. Valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Az interneten, ügyfélkapus azonosítással beadott kérelem esetén elegendő, ha a kérelmező a nevét és a személyi azonosítóját megadja. Fentieken túl az egyes kérelemtípusoknál más-más a kérelmeket tartalmazó adat, melyről a HVI-nél kérhet felvilágosítást. A HVI a kérelem tárgyában hozott döntéséről értesítést küld a kérelmező számára.
10. Az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja 2024. április 4-én.
11. A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2024. április 20-án adja át a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Egyéni listás és polgármesterjelöltet bejelenteni 2024. május 6-án 16 óráig lehet.
12. A HVI vezető a névjegyzéket 2024. június 7-én 10 óra után lezárja. A névjegyzékbe felvenni ezt követően senkit nem lehet!
13. A szavazás 2024. június 9-én 6-19 óra között zajlik. A magyar választópolgárok személyazonosságukat és lakcímüket a magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatják. Sem lejárt személyi igazolvánnyal, sem lejárt útlevéllel, sem lejárt jogosítvánnyal nem lehet szavazni!
14. A választási kampány 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19 óráig tart.
15. A választópolgárok széleskörű tájékoztatása céljából választási információs szolgálat működik a Nyírturai Közös Önkormányzati Hivatalnál. A szolgálat vezetője dr. Demeter Gabriella jegyző, helyettese Lovász Elvira szociális ügyintéző.


A választással kapcsolatos valamennyi kérelem benyújtható a https://www.valasztas.hu/ugyintezes internetes aloldalon, illetve személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján a helyi választási irodában.


Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi választási iroda tagjai: dr. Demeter Gabriella HVI vezető, Lovász Elvira HVI vezető helyettes, Lencsés Károlyné pénzügyi vezető, Ocsenásné Vass Szilvia, Bodnár Gábor Zoltánné, Hegyesné Kantár Katalin jegyzőkönyvvezetők, Kelemen-Tarsoly Alexandra, Csobán Tamara, Rácz László tagok.

Elérhetőségek: Nyírtura: +3642 531 010; Sényő: +3642 231 704 Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tájékoztatom a jelölteket, hogy a választás során a Nyírturai Közös Önkormányzati Hivatal mindkét településén, Nyírturán és Sényőn egyaránt folyamatosan történik a feladatellátás.

Nyírtura, 2024. 03. 26.

dr. Demeter Gabriella
HVI vezető

Óvodai beiratkozás

 

Nyírturai Móra Ferenc Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha, Közösségi Ház és Könyvtár

4532 Nyírtura, Arany János utca 16

Tel: 06/70 7013384

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

HIRDETMÉNY

Óvodai beiratkozásról

 

A 2024/2025. nevelési évre a Nyírtura Község Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott Nyírturai Móra Ferenc ÓMKK Óvodai intézményegységébe az beiratkozás időpontja:

2024. április 24. –  25. – 26.

(szerda- csütörtök-péntek)

8.00 - 16.00 óráig

 

A beiratkozás helye: Nyírturai Móra Ferenc ÓMKK

4532 Nyírtura Arany János utca 16

 

A felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2024/2025-ös nevelési évre történik.

A nevelési év kezdő napja 2024. szeptember1.,utolsó napja 2025. augusztus 31.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (2) bekezdés).

A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)

 A gyermek óvodai beiratkozásához szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a TAJ kártyája, adó igazolvány

- a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány, valamint (amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok): nem magyar állampolgár esetében tartózkodásra jogosító okmányok, 

Amennyiben a szülő rendelkezik a következő dokumentumokkal:

- szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás, 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat, 

- szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének igazolására (amely az intézménykijelölést is tartalmazza).

A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány és a „Szülői felügyeleti jog” nyilatkozat letölthető a mellékletből.

A felvételhez mindkét szülő/gondozó aláírása szükséges.

 

Óvodai jogviszony létesítése:

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel vagy átvétel jelentkezés alapján történik.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetések óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)).

Körzethatár: Nyírtura Község közigazgatási területe

 

Felvételi eljárásrend:

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen található lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

 

Óvodakötelezettség alóli felmentés kérésére vonatkozó előírások:

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodaigazgató vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő ötven nap. (Nkt. 8. § (2) bek.).

 

Óvodakötelezettségét külföldön teljesítő gyermekre vonatkozó előírások:

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodaigazgatót (EMMI rendelet 20. § (2) bek.).

Az óvodaköteles gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítésének bejelentését az Oktatási Hivatalhoz lehet benyújtani az alábbiak szerint:

Az Oktatási Hivatal a bejelentésekhez elektronikus űrlapot biztosít.

Lehetőség van Ügyfélkapus hitelesítéssel kitölteni az űrlapot, ebben az esetben az ügyintézés teljes mértékben elektronikusan történik, bejelentésének befogadásáról elektronikusan, Ügyfélkapu tárhelyén kap tájékoztatást.

Abban az esetben, ha nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, úgy az elektronikusan kitöltött kérelem űrlap beküldését követően a rendszer által generált PDF dokumentumot ki kell nyomtatnia és – az aláírásával történő hitelesítést követően – postai úton be kell küldenie az űrlapon feltüntetett címre.

A bejelentéshez használandó elektronikus űrlap (Külföldre távozással kapcsolatos tájékoztató és a kérelem benyújtása) és a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat is, a következő linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Amennyiben korábban az Oktatási Hivatal számára a szülő/gondviselő bejelentette, hogy gyermeke külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, tankötelezettségét és ezt követően ismét Magyarország területén működő nevelési, oktatási intézménybe tér vissza, úgy a bejelentéséhez szükséges űrlap:

 Bejelentés óvodakötelezettségét / tankötelezettségét külföldön teljesítőgyermek, tanuló kötelezettsége teljesítésének Magyarországon történő folytatásáról

Elérhető: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelenteselinken.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az a szülő vagy törvényes képviselő:

- aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,

- aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el (A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §).

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogad az óvoda az Alapító Okiratának megfelelően. Az óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és oktatását is biztosítja, akiknek integrált nevelése az óvoda Alapító Okiratában rögzítettek alapján az intézményben megoldható.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda igazgatója, az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában – a szülő hozzájárulása esetén elektronikus úton – közli a szülővel.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda igazgatója a döntésről értesíti az előző óvoda igazgatóját. (EMMI rendelet 20. § (4) bekezdés).

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: legkésőbb, a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, azaz 2024. 05. 26. (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet EMMI rendelet 20. § h) pontja

 

Jogorvoslati eljárás szabályai

A felvételi kérelem elutasítása esetén a hozott határozat ellen a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a fenntartó önkormányzat jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézményvezető részére kell átadni. 

A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 37. § (3) alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A hirdetmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.

További felvilágosításért az óvodai jelentkezéssel kapcsolatban az Intézmény igazgatójához fordulhatnak.

Elérhetősége: 06-70/ 7013384

                       Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                                                                         Szilágyiné Szalontai Erzsébet

                                                                                                      Igazgató

 Letölthető dokumentumok:

- Óvodai felvételi jelentkezési lap (docx / pdf)

- Szülői felügyeleti jog nyilatkozat (docx / pdf)

 

Joomla templates by a4joomla