Lakhatási támogatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy november 1-től lehetőség van lakhatási támogatás iránt kérelmet benyújtani a polgármesteri hivatalhoz.

 

Nyírtura Község Önkormányzata Képviselő - testülete

10/2015.(X.13.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2008.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Nyírtura Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, 58/B.§ (2) bekezdésében, 134/E.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdése 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§

(1) a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2008.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a (1) bekezdése a következő, e) ponttal egészül ki:

 

(Nyírtura Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult részére az alábbi ellátásokat állapítja meg:

(1) Települési támogatás)

 

e) lakhatási támogatást

 

(2) A Rendelet 2.§-a (1) bekezdése az alábbi, (3) bekezdéssel egészül ki:

 

(3) A lakhatási támogatást és a rendkívüli települési támogatást természetbeni ellátás formájában is lehet nyújtani az ügyfél kérésére, vagy, ha az ügyfél kérelmének indoklásául szolgáló hiány pótlása ily módon hatékonyabbnak vélelmezhető.

 

 

2.§

 A Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

7. §

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(1)   Támogatás nyújtható a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, illetve a tüzelőanyag költségeihez

(2)   A támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3)   Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetén a 300%-át, feltéve hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

 (4) Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások az (1) bekezdésben felsorolt szolgáltatások számlával igazolt költségei.

(5) Az önkormányzat a támogatást természetbeni szociális ellátásként nyújtja, a támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

(6) A lakhatási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló dokumentumot (bérleti szerződés)

 (7) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 2500 Ft.

(8) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától

(9) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani.

 

 

3.§

Ez a rendelet 2015.11.01. napján lép hatályba.

 

 

Mikó Gábor sk.                                                       Dr. Demeter Gabriella sk.

polgármester                                                                        jegyző

 

 

A rendeletet a mai napon kihirdetem.

 

Nyírtura, 2015.10.13.

 

 

Dr. Demeter Gabriella

            jegyző

 

 

A nyomtatvány letölthető:
Településtám. laktám. kérelem nyomtatvány Nyírtura.pdf 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla