Tájékoztató a földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról

FödhivatalTájékoztató
Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok.

I. Földhasználati bejelentési kötelezettség

A földhasználóknak már 2000. január 1-je óta be kell jelenteniük a földhivatalok felé az általuk használt földek adatait. A tulajdonos akkor minősül egyben földhasználónak is, ha a tulajdonában lévő földterület használatát, hasznosítását nem engedte át más részére (pl. haszonbérleti szerződés keretében).

A bejelentési kötelezettség alól korábban két kivételt engedett a jogszabály:

1. ha a használt terület az ingatlan-nyilvántartásban erdőként van nyilvántartva,
2. ha a földhasználó országos viszonylatban 1 hektár, vagy ennél kisebb területet használ.

2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre. Az idei évtől a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld - kivéve az erdő művelési ágú területek - használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. Hatályon kívül helyezésre került az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik.
A földhasználati bejelentési kötelezettség - a korábbi szabályozásnak megfelelően - továbbra is a mindenkori földhasználót terheli.

A gyakorlatban a fentiek szerinti bejelentési kötelezettség azokra a földrészletekre vonatkozik, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván, függetlenül attól, hogy az ingatlan bel- vagy külterületen helyezkedik el. Az állampolgároknak azt javasoljuk, hogy az ingatlan tulajdoni lapján ellenőrizzék a földrészlet művelési ágát és ez alapján eldönthető, hogy a terület bejelentési kötelezettség alá tartozik vagy sem. A zártkert elnevezés nem az ingatlan művelési ágára vonatkozik, hanem egy 1994 előtt alkalmazott termőföld hasznosítási lehetőségre utal. így a köztudatban zártkertnek nevezett ingatlanok esetében is kizárólag a művelési ág dönti el, hogy be kell-e jelenteni a használatát vagy sem.


Az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályok alapján a belterületi fekvésű egy hektár vagy annál kisebb területű földrészletek - függetlenül attól, hogy azon mező- vagy erdőgazdasági művelést folytatnak - művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. E földrészletek, pl.: a belterületi lakóházhoz tartozó előkert, kiskert tehát nem minősülnek mező-, és erdőgazdasági müvelés alatt álló belterületi földnek, igy azok használatát nem kell a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének - az 1 hektár vagy ennél kisebb földterületet használókra vonatkozó - véghatárnapja a közeljövőben törvénymódosítás keretében kerül meghatározásra. Ennek a véghatáridőnek a meghatározásáig bírság alkalmazására sem kerülhet sor.

A földhasználók a bejelentési kötelezettségüknek a „Földhasználati bejelentési adatlap" használatával tehetnek eleget a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalnál.

Az adatlap beszerezhető a járási földhivataloknál, illetve letölthető a www.foldhivatal.hu honlap Nyomtatványok menüpontja alatt.

A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárásért a hatályos jogszabályok szerint 6 000 forint összegű díjat kell fizetni. Ha a földhasználati bejelentés vagy a törlési kérelem 20 vagy annál több földrészletre vonatkozik, az eljárás díja 12 000 forint. A Kormány tervezi a törvény olyan irányú módosítását, miszerint a földhasználati bejelentésekkel kapcsolatos minden eljárás 2013. január 1-jével visszamenőleg díj-, és illetékmentes eljárás lesz.

Jelenleg a járási földhivatalok a díj megfizetése nélkül is befogadják a bejelentéseket és a jogszabályok megváltozása esetén erre vonatkozó hiánypótlást sem küldenek a bejelentőknek. Amennyiben valaki befizette a díjat (pl: átutalta) és azt visszamenőleg eltörlik, úgy erről a földhasználó értesítést kap és a befizetett teljes összeget visszafizetik részére.

A kötelező bejelentés célja az, hogy egyértelműen ki lehessen mutatni, hogy egy személy vagy gazdálkodó szervezet az országban mekkora területet használ és milyen jogcímen. Ezzel biztosítható, hogy a földhasználati viszonyok teljesen átláthatóak legyenek. A teljes körű bejelentés egyrészt elősegítheti az 1 hektár alatti területek támogatáshoz jutását, másrészt biztosíthatja a hasznosítási kötelezettség hatékonyabb ellenőrzését is.


II. A földhasználók azonosító adatainak bejelentése

A termőföldről szóló törvény 2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára.

Az adatszolgáltatási kötelezettség érinti mindazon földhasználókat, akik 2012. december 31-ig a földhivatalok által vezetett földhasználati nyilvántartásba földhasználóként bejegyzésre kerültek.

Az adatszolgáltatási kötelezettség keretében a magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé.

A bejelentési kötelezettségnek 2013. március 30-ig kell eleget tenni a „Földhasználati azonosító adatközlési adatlap" kitöltésével. Az adatlap beszerezhető a járási földhivataloknál, illetve letölthető a www.foldhivatal.hu honlap Nyomtatványok menüpontja alatt.

Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.

Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes.

Az eredeti aláírással ellátott adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy postai úton. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.

Az azonosító adatok kötelező bejelentésének az a célja, hogy ki lehessen egyértelműen mutatni, hogy egy magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet az országban mekkora területet használ és milyen jogcímen.
Az adatszolgáltatással lehetőség nyílik egy országos földhasználati adatbázis létrehozására, valamint a földhasználati nyilvántartásból igényelhető új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő szolgáltatására Az összesítő a földhasználó által az ország egész területén használt egyes földterületek területét és aranykorona értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban, illetve országosan összesítve.

Javasoljuk, hogy a bejelentési kötelezettségnek az érintett földhasználók 2013. március 15-ig tegyenek eleget, annak érdekében, hogy a hiányos adatközlések egyeztetésére március végéig sor kerülhessen.
A földhasználók a bejelentési és az adatközlési kötelezettséggel kapcsolatban további tájékoztatást a járási földhivatalokban kaphatnak.

Nyíregyháza, 2012. február 08.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Letöltés: Földhasználati azonosító adatközlési adatlap

Letöltés: Földhasználati bejelentési adatlap

Joomla templates by a4joomla