Óvodai beiratkozás

 

Nyírturai Móra Ferenc Óvoda, Mini Bölcsőde, Konyha, Közösségi Ház és Könyvtár

4532 Nyírtura, Arany János utca 16

Tel: 06/70 7013384

Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

HIRDETMÉNY

Óvodai beiratkozásról

 

A 2024/2025. nevelési évre a Nyírtura Község Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott Nyírturai Móra Ferenc ÓMKK Óvodai intézményegységébe az beiratkozás időpontja:

2024. április 24. –  25. – 26.

(szerda- csütörtök-péntek)

8.00 - 16.00 óráig

 

A beiratkozás helye: Nyírturai Móra Ferenc ÓMKK

4532 Nyírtura Arany János utca 16

 

A felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2024/2025-ös nevelési évre történik.

A nevelési év kezdő napja 2024. szeptember1.,utolsó napja 2025. augusztus 31.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (2) bekezdés).

A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)

 A gyermek óvodai beiratkozásához szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a TAJ kártyája, adó igazolvány

- a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány, valamint (amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok): nem magyar állampolgár esetében tartózkodásra jogosító okmányok, 

Amennyiben a szülő rendelkezik a következő dokumentumokkal:

- szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás, 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat, 

- szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének igazolására (amely az intézménykijelölést is tartalmazza).

A jelentkezéshez szükséges nyomtatvány és a „Szülői felügyeleti jog” nyilatkozat letölthető a mellékletből.

A felvételhez mindkét szülő/gondozó aláírása szükséges.

 

Óvodai jogviszony létesítése:

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel vagy átvétel jelentkezés alapján történik.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetések óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)).

Körzethatár: Nyírtura Község közigazgatási területe

 

Felvételi eljárásrend:

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen található lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

 

Óvodakötelezettség alóli felmentés kérésére vonatkozó előírások:

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodaigazgató vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő ötven nap. (Nkt. 8. § (2) bek.).

 

Óvodakötelezettségét külföldön teljesítő gyermekre vonatkozó előírások:

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodaigazgatót (EMMI rendelet 20. § (2) bek.).

Az óvodaköteles gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítésének bejelentését az Oktatási Hivatalhoz lehet benyújtani az alábbiak szerint:

Az Oktatási Hivatal a bejelentésekhez elektronikus űrlapot biztosít.

Lehetőség van Ügyfélkapus hitelesítéssel kitölteni az űrlapot, ebben az esetben az ügyintézés teljes mértékben elektronikusan történik, bejelentésének befogadásáról elektronikusan, Ügyfélkapu tárhelyén kap tájékoztatást.

Abban az esetben, ha nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, úgy az elektronikusan kitöltött kérelem űrlap beküldését követően a rendszer által generált PDF dokumentumot ki kell nyomtatnia és – az aláírásával történő hitelesítést követően – postai úton be kell küldenie az űrlapon feltüntetett címre.

A bejelentéshez használandó elektronikus űrlap (Külföldre távozással kapcsolatos tájékoztató és a kérelem benyújtása) és a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat is, a következő linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Amennyiben korábban az Oktatási Hivatal számára a szülő/gondviselő bejelentette, hogy gyermeke külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, tankötelezettségét és ezt követően ismét Magyarország területén működő nevelési, oktatási intézménybe tér vissza, úgy a bejelentéséhez szükséges űrlap:

 Bejelentés óvodakötelezettségét / tankötelezettségét külföldön teljesítőgyermek, tanuló kötelezettsége teljesítésének Magyarországon történő folytatásáról

Elérhető: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelenteselinken.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az a szülő vagy törvényes képviselő:

- aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,

- aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el (A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §).

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogad az óvoda az Alapító Okiratának megfelelően. Az óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és oktatását is biztosítja, akiknek integrált nevelése az óvoda Alapító Okiratában rögzítettek alapján az intézményben megoldható.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

Az óvoda igazgatója, az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában – a szülő hozzájárulása esetén elektronikus úton – közli a szülővel.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda igazgatója a döntésről értesíti az előző óvoda igazgatóját. (EMMI rendelet 20. § (4) bekezdés).

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: legkésőbb, a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, azaz 2024. 05. 26. (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet EMMI rendelet 20. § h) pontja

 

Jogorvoslati eljárás szabályai

A felvételi kérelem elutasítása esetén a hozott határozat ellen a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a fenntartó önkormányzat jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézményvezető részére kell átadni. 

A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 37. § (3) alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A hirdetmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján került összeállításra.

További felvilágosításért az óvodai jelentkezéssel kapcsolatban az Intézmény igazgatójához fordulhatnak.

Elérhetősége: 06-70/ 7013384

                       Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                                                                         Szilágyiné Szalontai Erzsébet

                                                                                                      Igazgató

 Letölthető dokumentumok:

- Óvodai felvételi jelentkezési lap (docx / pdf)

- Szülői felügyeleti jog nyilatkozat (docx / pdf)

 

Joomla templates by a4joomla