Erzsébet utalvány - 2019.november

Felhívjuk a figyelmet, hogy a gyermekvédelmi Erzsébet-utalványt kibocsátó Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. 2019. évtől az Erzsébet-utalványok forgalmazását megszüntette, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás formája átalakításra került.


A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Gyer. ) módosításának hatályba lépésével az eddigi természetbeni ellátási forma ( Erzsébet-utalvány ) megszűnik, helyette Pénzbeli támogatás formájában ( készpénz ) kapják meg a támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők vagy meghatalmazottaik a Pénzbeli támogatást az Önkormányzat pénztárában
2019. november 25-től
vehetik át.

 

Nyírtura Község Önkormányzata

Nyírtura-Sényő Intézményfenntartó Társulás pályázatot hirdet Nyírtura-Sényő Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető beosztás ellátására

 

Nyírtura-Sényő Intézményfenntartó Társulás

 a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírtura-Sényő Szociális Szolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.15. napjától 2025.01.14. napjáig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár Bereg megye, 4533-Sényő, Kossuth u. 22.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása (szociális étkeztetés; házi segítségnyújtás; idősek nappali ellátása; idősek otthona; idősek klubja; adósságkezelési szolgáltatás) az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat és alapdokumentumok szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményének érvényesítéséért. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási köztelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében - az intézmény által biztosított szolgáltatások körében - az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely képesítés

o magyar állampolgárság,

o cselekvőképesség,

o büntetlen előélet, illetve nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és nem áll fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d)-(2e) bekezdésében meghatározott kizáró ok,

- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

 

 

o a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvétel és a képzés teljesítése vagy a képzés teljesítésének vállalása,

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

- a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szociális gazdálkodás területén szerzett szakmai tapasztalat

Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség,

Nyírturai és Sényői helyismeret,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,

- részletes szakmai önéletrajz,

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,

- iskolai végzettséget, szakképzettséget és az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvételt és a képzés teljesítését,

- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

- nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt és nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében és 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén,

- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,

- nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,

- nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

- nyilatkozat, hogy minden befolyástól mentesen, önkéntesen és kifejezetten a Nyírtura-Sényő Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa, valamint a pályázata elbírálására létrehozott Pályázat Elbíráló Bizottság ülésére benyújtandó előterjesztésben a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, a 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. alapján a személyes adatai kezeléséhez (név, születési név, születési hely-idő, anyja neve, neme, lakcím, telefonszám, állampolgárság, szakképzettség, munkáltató) és az elbírálásában résztvevők általi megismerhetővé tételéhez,

- amennyiben a pályázatnak zárt ülésen történő tárgyalását kéri, erre irányuló kérelem.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 15. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mikó Gábor, a Társulási Tanács elnöke nyújt, a 0642/531-010 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak Nyírtura-Sényő Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (4532-Nyírtura, Arany János utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a „SZSZK intézményvezetői pályázat” megjelölést.

- Személyesen: dr. Demeter Gabriella jegyző, 4532-Nyírtura, Arany János utca 14. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményét figyelembe véve dönt a Társulási Tanács a benyújtási határidőt követő legközelebbi tanácsülésen. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa. A közalkalmazotti kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.01.15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.nyirtura.hu 2019.11.25.

- www.senyo.hu 2019.11.25.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. 11.25.

Ebzárlat és legeltetési tilalom veszettség elleni vakcinázás miatt.

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése vadon élő húsevők veszettség elleni immunizálása miatt.

Bővebb felvilágosítást ide kattintva olvashat.

 

 

Tura Ring 2019

Idei évben is dübörögtek a motorok  a Szeretlek Nyírtura program keretén belül a Nyírturai Rally pályán.

A rendezvényről készült fotókat ide kattintva tekinthetik meg. 

Felhívás főzőversenyre

A jelentkezési lap letölthető: docx pdf

 

 

IV. Nyírturai Pálinka Verseny

A jelentkezési lap letölthető: docx pdf

 

 

V. süti sütő verseny

A jelentkezési lap letölthető: docx pdf

 

 

Nyírturai Családsegítő Szolgálat

Tisztelt Nyírturai lakosok az új családsegítő elérhetőségét itt találják. 

ElBIR-Unokázós csalás és új csalási forma

Rendőrség szeretné felhívni a lakosság figyelmét, hogy ismét megjelent az unokázós csalás és egy új csalási forma.

Ezzel kapcsolatban bővebb felvilágosítást IDE kattintva olvashat.

Erzsébetutalvány

Az Erzsébet utalványok átvételével kapcsolatban bővebb tájékoztatást ide kattintva olvashat.

Joomla templates by a4joomla