Tájékoztató a földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról

FödhivatalTájékoztató
Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok.

I. Földhasználati bejelentési kötelezettség

A földhasználóknak már 2000. január 1-je óta be kell jelenteniük a földhivatalok felé az általuk használt földek adatait. A tulajdonos akkor minősül egyben földhasználónak is, ha a tulajdonában lévő földterület használatát, hasznosítását nem engedte át más részére (pl. haszonbérleti szerződés keretében).

A bejelentési kötelezettség alól korábban két kivételt engedett a jogszabály:

1. ha a használt terület az ingatlan-nyilvántartásban erdőként van nyilvántartva,
2. ha a földhasználó országos viszonylatban 1 hektár, vagy ennél kisebb területet használ.

2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre. Az idei évtől a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld - kivéve az erdő művelési ágú területek - használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. Hatályon kívül helyezésre került az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik.
A földhasználati bejelentési kötelezettség - a korábbi szabályozásnak megfelelően - továbbra is a mindenkori földhasználót terheli.

A gyakorlatban a fentiek szerinti bejelentési kötelezettség azokra a földrészletekre vonatkozik, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván, függetlenül attól, hogy az ingatlan bel- vagy külterületen helyezkedik el. Az állampolgároknak azt javasoljuk, hogy az ingatlan tulajdoni lapján ellenőrizzék a földrészlet művelési ágát és ez alapján eldönthető, hogy a terület bejelentési kötelezettség alá tartozik vagy sem. A zártkert elnevezés nem az ingatlan művelési ágára vonatkozik, hanem egy 1994 előtt alkalmazott termőföld hasznosítási lehetőségre utal. így a köztudatban zártkertnek nevezett ingatlanok esetében is kizárólag a művelési ág dönti el, hogy be kell-e jelenteni a használatát vagy sem.


Az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályok alapján a belterületi fekvésű egy hektár vagy annál kisebb területű földrészletek - függetlenül attól, hogy azon mező- vagy erdőgazdasági művelést folytatnak - művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. E földrészletek, pl.: a belterületi lakóházhoz tartozó előkert, kiskert tehát nem minősülnek mező-, és erdőgazdasági müvelés alatt álló belterületi földnek, igy azok használatát nem kell a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének - az 1 hektár vagy ennél kisebb földterületet használókra vonatkozó - véghatárnapja a közeljövőben törvénymódosítás keretében kerül meghatározásra. Ennek a véghatáridőnek a meghatározásáig bírság alkalmazására sem kerülhet sor.

A földhasználók a bejelentési kötelezettségüknek a „Földhasználati bejelentési adatlap" használatával tehetnek eleget a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalnál.

Az adatlap beszerezhető a járási földhivataloknál, illetve letölthető a www.foldhivatal.hu honlap Nyomtatványok menüpontja alatt.

A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárásért a hatályos jogszabályok szerint 6 000 forint összegű díjat kell fizetni. Ha a földhasználati bejelentés vagy a törlési kérelem 20 vagy annál több földrészletre vonatkozik, az eljárás díja 12 000 forint. A Kormány tervezi a törvény olyan irányú módosítását, miszerint a földhasználati bejelentésekkel kapcsolatos minden eljárás 2013. január 1-jével visszamenőleg díj-, és illetékmentes eljárás lesz.

Jelenleg a járási földhivatalok a díj megfizetése nélkül is befogadják a bejelentéseket és a jogszabályok megváltozása esetén erre vonatkozó hiánypótlást sem küldenek a bejelentőknek. Amennyiben valaki befizette a díjat (pl: átutalta) és azt visszamenőleg eltörlik, úgy erről a földhasználó értesítést kap és a befizetett teljes összeget visszafizetik részére.

A kötelező bejelentés célja az, hogy egyértelműen ki lehessen mutatni, hogy egy személy vagy gazdálkodó szervezet az országban mekkora területet használ és milyen jogcímen. Ezzel biztosítható, hogy a földhasználati viszonyok teljesen átláthatóak legyenek. A teljes körű bejelentés egyrészt elősegítheti az 1 hektár alatti területek támogatáshoz jutását, másrészt biztosíthatja a hasznosítási kötelezettség hatékonyabb ellenőrzését is.


II. A földhasználók azonosító adatainak bejelentése

A termőföldről szóló törvény 2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára.

Az adatszolgáltatási kötelezettség érinti mindazon földhasználókat, akik 2012. december 31-ig a földhivatalok által vezetett földhasználati nyilvántartásba földhasználóként bejegyzésre kerültek.

Az adatszolgáltatási kötelezettség keretében a magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé.

A bejelentési kötelezettségnek 2013. március 30-ig kell eleget tenni a „Földhasználati azonosító adatközlési adatlap" kitöltésével. Az adatlap beszerezhető a járási földhivataloknál, illetve letölthető a www.foldhivatal.hu honlap Nyomtatványok menüpontja alatt.

Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.

Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes.

Az eredeti aláírással ellátott adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy postai úton. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.

Az azonosító adatok kötelező bejelentésének az a célja, hogy ki lehessen egyértelműen mutatni, hogy egy magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet az országban mekkora területet használ és milyen jogcímen.
Az adatszolgáltatással lehetőség nyílik egy országos földhasználati adatbázis létrehozására, valamint a földhasználati nyilvántartásból igényelhető új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő szolgáltatására Az összesítő a földhasználó által az ország egész területén használt egyes földterületek területét és aranykorona értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban, illetve országosan összesítve.

Javasoljuk, hogy a bejelentési kötelezettségnek az érintett földhasználók 2013. március 15-ig tegyenek eleget, annak érdekében, hogy a hiányos adatközlések egyeztetésére március végéig sor kerülhessen.
A földhasználók a bejelentési és az adatközlési kötelezettséggel kapcsolatban további tájékoztatást a járási földhivatalokban kaphatnak.

Nyíregyháza, 2012. február 08.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Letöltés: Földhasználati azonosító adatközlési adatlap

Letöltés: Földhasználati bejelentési adatlap

Száraz fű és avartüzek megelőzése

KatasztrófavédelemKozák Attila tű, alezredes levele a lakosság részére a száraz fű és avartüzek megelőzése érdekében, melyet változtatás nélkül teszünk közzé. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kirendeltségvezető

Tisztelt lakosság!

Tájékoztatom, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18. § (3) alapján az erdő és a parlag tűz elleni védelme - a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása - a tulajdonos, a kezelő, illetve a használó feladata.

A tél végi és kezdődő tavaszi száraz időjárás, valamint a rét és tarlóégetések, illetve a növényi hulladékégetések következtében megnövekvő parlag és avartüzek megelőzése érdekében, a lakosságot legalább az alábbiakról szükséges ismételten tájékoztatni:
- A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló Kormányrendelet értelmében általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri égetése. A tilalom kiteljed a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (növényi hulladék) égetésére is.
- Az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozhatják a kerti növényi hulladékok égetésének szabályait, amelyben meghatározhatják a lakosságnak, hogy a kertekben az elszáradt növényzet, gallyak, kerti hulladékok égetése során körültekintően járjanak el.
- Amennyiben a helyi rendelet lehetővé teszi a növényi hulladék égetését, a lakosok gondoskodjanak a szükséges oltóeszközökről, ne hagyják a tüzet felügyelet nélkül, erős szél esetén pedig kerüljék a tüzelést.
- A tervezett avar-, tarló-, nád- vagy növényi hulladékégetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak jelentsék be.
- A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával - figyelemmel a település ez irányú rendeletére - szabad elégetni.
- A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást szükséges végrehajtani. 
- A fasorok, facsoportok védelmét biztosítani szükséges.
- Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen végezhetik, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről gondoskodjanak.
- A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal oltsák el.
- Az égetés befejezése után a helyszín átvizsgálásáról gondoskodjanak és - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - a parázslást, izzást szüntessék meg.
- Fontos, hogy az égetéseket megelőzően az érintett területet és annak környezetét átvizsgálják, mivel a képződő füst a közelében elhelyezett méhcsaládok pusztulását is eredményezheti, de akár emberek halálát is okozhatja a növényzettűz.
- Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti "kis tűz" eloltásán túlmenően, az illetékes tűzoltóság - és ha lehetséges a terület tulajdonosának - haladéktalan értesítése.

Kérjük, hogy saját területükön tartsák be az előírásokat és tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése érdekében!

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak.

Kérem, hogy a településen a polgárőrség, település őrök aktív közreműködésével derítsék fel az elhagyatott, elhanyagolt területek tulajdonosait, és hívják fel figyelmüket a terület gondozására. A gondozatlan területen, illetve ugyanazon területen több esetben keletkező parlag és avartüzek esetében a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal közreműködésével beazonosítja a terület tulajdonosát (tulajdonosait), aki(k) ellen tűzvédelmi bírság kiszabását köteles kezdeményezni.

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelős személy(ekk)el szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.
Kérem, hogy a fentiekről a lakosságot a településen szokásos hirdetményi úton tájékoztassa.

Nyíregyháza, 2013. február 20.

Kozák Attila tű. alezredes s.k.
Kirendeltség-vezető

Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Lakosság!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-a szerint közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.

Megfelelő előkészítő tárgyalások után Nyírtura és Sényő önkormányzatai úgy döntöttek, hogy 2013. március 1-jével közös önkormányzati hivatalt működtetnek a két község hatósági feladatellátásának érdekében.

Az ügyintézés mindkét településen továbbra is helyben történik a
- Nyírturai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén a Nyírtura Arany János u. 14. szám alatt, és a
- Nyírturai Közös Önkormányzati Hivatal Sényői Kirendeltségén Sényő Kossuth u. 69. szám alatt.

A Közös Önkormányzati hivatal jegyzője: dr. Szentpéteri Gabriella.

Ügyfélfogadás:
Sényőn: hétfő és csütörtöki napokon,
Nyírturán: kedd, szerda és pénteki napokon.

Az ügyeket továbbra is a jelenlegi ügyintézők intézik az alábbiak szerint:

Ügyfélszolgálat és iktatás
Décsei Józsefné (Nyírtura)
Csobán Tamara (Sényő)

Pénzügyi csoport
Molnár Lajosné (Nyírtura)
Bodnár Zoltánné (Nyírtura)

Adóiroda
Kohán Antalné (Nyírtura)
Knobloch Mária (Sényő)

Szociális iroda

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, közfoglalkoztatás, helyi ápolási díj, közgyógyellátás, hagyatéki eljárás, egyéb helyi támogatások:

Berei Krisztián

Anyakönyvi igazgatás, lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás, gyermekvédelmi támogatás, nyírturai kereskedelmi igazgatás

Gyurina Józsefné

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy szociális ügyintézés Sényő Községben hétfő és csütörtök, Nyírtura Községben kedd, szerda és pénteki napokon történik!


A Hivatal és a Kirendeltség munkarendje:

Hétfő: 7.30-17.00
Kedd: 7.30-16.00
Szerda: 7.30-16.00
Csütörtök: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-12.30

Családi sportnapok Nyírturán

Rendszeres sportolásra, mozgásra várja és hívja a nyírturaiakat a Nyírturai Futball Klub. A Magyar Szabadidősport Szövetség által meghirdetett pályázati programra eredményesen pályázott Klub mindenki számára elérhető, vidám sportvetélkedőket, versenyeket és kísérő rendezvényeket hirdet meg nem csak a fiataloknak, hanem a család minden tagjának. Erre ösztönzi a Klub elnöke Mikó Gábor a nyírturaiakat, akit a részletekről kérdeztünk.

Mikor indul a program, mivel várják a különböző korosztályokat, s mire számíthatnak a nyírturaiak a következő hetekben?

Mikó Gábor- A Nyírturai Futball Klub elkötelezett nemcsak a labdarúgás mellett, hanem vallja, hogy szükség van az emberek szabadidejében történő egészséges sportolás lehetőségének megteremtéséhez. Ehhez sikerült olyan lehetőséget szereznünk, ami minden nyírturainak szerintünk tetszeni fog.
A rendezvény most nem egyszeri, hanem összesen 8 alkalomból áll. Minden hétvégére tervezünk valamilyen aktivitást. Lesz ping pong verseny, focibajnokság, utcai futóverseny, kosármeccs, akadálypályás futás.

- A fiatalokat mivel várják?

- Elsősorban a futball bajnokságra élesítünk, az utcák bajnoksága szerintem - mint minden évben - idén is nagyon népszerű lesz. Húsvét körül nyuszifutást tartunk két kategóriában. A kicsiknek falufélmaratont, a nagyoknak és a sportosoknak falumaratont rendezünk. A táncolva sportolókra is gondoltunk, nekik családi zumbát és aerobicot szervezünk. A programsorozat végén pedig kerékpártúrára hívunk mindenkit, szeretnénk elkerekezni a tokaji hegyekbe, megnézni az óvárost, egyszóval minden programunkra úgy készülünk, hogy családi esemény is lehessen.

- Ez mind nagyon szép és izgalmas, de tudjuk, hogy a sportegyesületek nem dúskálnak a javakban, hogy ilyen terveket megvalósítsanak.

- Igen, manapság nekünk is fontos, hogy bevételeinket jól felhasználjuk, szigorú gazdálkodás jellemezi a klubot. Ez a programsorozat a Sportoló Nemzet országos program keretében valósul meg, melyet a Magyar Olimpiai Bizottság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogat. Persze nem szabad megfeledkeznem azokról sem, akik még támogatóink: Nyírtura Község Önkormányzata, a Nyírtura Invest Kft, aki a fő támogatónk. A klubot támogató önkéntesek a rendezvény szervezésében, a programok komfortossá tételében vesznek majd részt. Két partnert is találtunk a programokhoz, akik aktívan segítenek minket, ez a Nyírturai Zumba Csoport és az Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület lesz.

Sportoló Nemzet- Ön szerint azok, akik nem tudnak mozogni, vagy azt gondolják magukról, hogy nem olyan ügyesek, hogy például kosárlabda bajnokságon vegyenek részt, nekik mit ajánlanak?

- Rájuk is gondoltunk. Minden rendezvény mellett kísérő tevékenységet szervezünk. Például az ovisoknak kreatív műhelyt állítunk fel, a nagyobbaknak és az idősebbeknek egészségfejlesztő mentálhigiénikus fog életvezetési tancsáokkal szolgálni, de a bemelegítéseket a versenyek és a futóversenyek előtt mozgásterapeuta segíti, irányítja.

- Úgy gondolom, hogy egy ilyen kis falu életében, mint Nyírtura, ez mégiscsak egy nagy esemény lesz! Hol is lesz ez pontosan?

- Így van! Ezért is készülünk rá minden klubtagunkkal, de segítenek minket szurkolóink, barátaink. A "bázis" az Általános Iskola és környéke lesz, de érdemes figyelemmel kísérni a község honlapját és a kábel tévén futó információkat a rendezvényekkel kapcsolatban. Egyben arra bíztatok minden nyírturait, hogy jöjjön el, érezze jól magát velünk, mozogjon, sportoljon!

-S. László-

 

 

 

 Támogatóink:

Támogatóink

Családi Sportnapok Nyírturán - Ping Pong verseny

Sportoló NemzetA Nyírturai Futball Klub
Családi Sportnapok Nyírturán
rendezvénysorozatának első programja lesz

2013. március 2-án a Ping Pong verseny és bajnokság.

Helyszín: Általános Iskola tornaterme (Nyírtura, Arany János u. 21. sz.)

A versenyre jelentkezéseket a 06-42/531-010 telefonszámra várjuk!

Hozd magaddal családtagod, barátod, ismerősöd és szomszédod is!
A legügyesebb asztaliteniszezők értékes jutalmakat nyerhetnek. Nevezési díj nincs. 
A programsorozatról további információ Nyírtura honlapján és facebook oldalán, de érdemes a Kábel Újságot is figyelemmel követni!

 

 

 

 

 

Támogatóink

Támogatóink

Állatorvosi helyettesítés 2013. február

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának tájékoztatása szerint Nyírturán az állatorvosi helyettesítési beosztás 2013. februárjában az alábbiak szerint alakul:

2013. február 02-03. Dr. Petromán László Nyíregyháza, Gém u. 18/d.
Telefonszáma: 06-30/9655-930, 06-42/431-626

2013. február 09-20. Dr. Gonda Gedeon Nyíregyháza, Leffler S. u. 33.
Telefonszáma: 06-20/9440-111, 06-42/441-663

2013. február 16-17. Dr. Nagy István Nyíregyháza, Epreskert u. 11/b. 
Telefonszáma: 06-30/3242-995, 06-42/406-060

2013. február 23-24. Dr. ifj. Gubicz Pál Nyíregyháza, Ív u. 1.
Telefonszáma: 06-30/9553-463, 06-42/424-066

 

Temetőtakarítás

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk 2012. október 13-án (szombaton) társadalmi munkában temetőtakarítást szervez. 

Kérem, hogy minél többen vegyünk részt ebben a programban, tegyük tisztává szeretteink emlékhelyeit. 

Szerszámokat (gereblye, metszőolló, lapát) mindenki hozzon magával. Találkozás szombaton reggel 8-kor a Temető kapunál.

Bízom a lakosság együttműködésében, tisztelettel:

Mikó Gábor

polgármester

Tájékoztató az illegális hulladékégetésről

Az illegális hulladékégetés veszélyeiről olvashatja Környezetegészségügyi Intézet által készített "Tájékoztató az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól" szóló anyagot, amelyet IDE KATTINTVA olvashat el. (PDF dokumentum)

Lelkészbeiktatás

Nyilvános presbiteri gyűlésen beiktatásra került Nt. Dorcsák Ignác Pál lelkész a nyírturai református templomban szeptember 15-én. A beiktatást Nt. Dr. Gaál Esperes úr vezette, 

Hulladékszállítás augusztus 20-án

A Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. az augusztus 20-i hétfői hulladékszállítás kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot: 

2012. augusztus 20-án, hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. 

Anyák Napja

Meghívó!

Május első vasárnapja az édesanyáké. Őket köszöntjük tiszta szeretettel és a május virágaival. 
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját 2012. május 6-án vasárnap 16 órakor a Móra Ferenc ÁMK Általános Iskolájában! (Arany János u. 16. sz. Tornaterem)

ÁMK Igazgató

Ingyenes védőoltás

Ingyenes védőoltás 34 - 42 éves korú személyek részére.

Kanyaró - mumpsz - rózsahimlő ellen különösen ajánlott, valamint gyermeket tervező nők, Ukrajnába, Romániába gyakran utazó, vagy onnan beutazó külföldi állampolgárokkal rendszeresen kapcsolatba kerülők számára.

Ezzel egy időben ingyenes légúti, és tüdőbetegségek szűrése!

Dohányzik, köhög, időnként fullad, fáradékony? Egészsége megőrzése érdekében jöjjön el spirometriás szűrésünkre! 

Helyszín:
Nyírtura, Egészségház - Orvosi Rendelő, Arany János u. 2. sz.
Ideje: 2012. május 14. 14 óra

ECO Center Alapítvány
Dr. Márton Éva

Hulladékszállítás

Értesítjük a lakosságot, hogy a Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. 2012. április 30-án, hétfőn a megszokott járatrend szerint szállítja a hulladékot!

Családias május elseje

Családias május elsejét szervezünk a település lakosságának összefogásával Nyírturán.

Helyszín: Móra Ferenc ÁMK Általános Iskola udvara, Arany János u. 16. sz.
Ideje: 2012. május 1. (Kedd)

Program:
04:00 - 08:00 Zenés ébresztő
10:00 - 11:00 Májusfa állítás, megnyitó műsor
10:00 - 14:00 Főzőverseny, játékos csapatversenyek
13:00 - 14:00 Ebéd
14:00 - 15:30 Általános iskolás tanuló műsora, Zumba tánccsoport Nyírtura, Guba Tánccsoport, Rendőrségi bemutató, kutyás bemutató
15:30 - 16:00 Eredményhirdetés, díjazás
16:00 - 22:00 Zenés, táncos mulatság

Minden kedves jelenlévőt vendégül látunk egy finom ebédre!

A játékos vetélkedőkre és a főzőversenyre csapatokban lehet jelentkezni a 06-42/531-010 telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban 2012. április 27-ig.

A rendezvény plakátjának letöltéséhez IDE KATTINTSON!

Joomla templates by a4joomla